CDC

CDC

Cooperated Dax Clubs Belgium


Algemeen


De Cooperated Dax Clubs Belgium (kortweg CDC) is een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste Belgische dax- en monkeyclubs. Het belangrijkste doel van CDC is dan ook de samenwerking tussen de bestaande clubs in stand houden, en waar mogelijk verbeteren. CDC wil bovendien nieuwe en jonge clubs helpen bij de oprichting en groei.


Minimaal één keer per jaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarop elke aangesloten club dient vertegenwoordigd te zijn. Naast deze jaarlijkse algemene vergadering kan gelijk welke club ten allen tijde een algemene vergadering aanvragen, indien daarvoor een grondige reden is. Als er dient gestemd te worden over zaken die elke club aanbelangen, dan krijgt elke club één stem.


De nadruk van CDC ligt op samenwerking, niet op concurrentie. Daarom worden normaalgezien geen nieuwe clubs aanvaard met een geografisch centrum dat op minder dan 20 km van het geografische centrum van een bestaande club ligt. In dit geval gaat de voorkeur uit naar een divisie of een fusie. In uitzonderlijke gevallen kan hierover anders beslist worden, op een algemene vergadering en met unanimiteit van stemmen.


Nieuwe clubs kunnen een voorstel indienen om zich aan te sluiten bij CDC via het bestuur van een bestaande CDC-club. Na de goedkeuring van alle andere bij CDC aangesloten clubs start er een evaluatieperiode van minimum 1 jaar als aspirant aangesloten club. De beslissing over de definitieve aansluiting van een club gebeurt op een algemene vergadering en met unanimiteit van stemmen.


Elke bij CDC aangesloten club vraagt lidgeld aan zijn leden. Het bedrag dat gevraagd wordt moet redelijk zijn en overeenkomen met de aangeboden diensten. Wie geen lid is van een CDC-club, kan slechts 1 keer per jaar meerijden op een meeting.


Elke club dient een up to date website te hebben, waarop vermeld staat wie tot het bestuur behoort en waar de meetingkalender kan geraadpleegd worden. Op de website moet bovendien vermeld zijn dat de club aangesloten is bij CDC, zodat duidelijk kan gezien worden dat het hier om een kwaliteitsclub gaat. Op de website wordt ook duidelijk weergegeven welke voertuigen welkom zijn op meetings, zoals hieronder bepaald.


Meetings


Leden die willen meerijden op meetings van een CDC-club moeten beschikken over een minibike met viertaktmotor met neerliggende cilinder en bovenliggende nokkenas, en wielen kleiner dan 13". De modellen die dus worden toegestaan zijn de Honda Dax, Monkey, ZB, Chaly en de replica's daarvan. Sommige clubs laten ook straatlegale zelfbouw en de nauw verwante fourstrokes MSX, Ape, Dream, CY, SS, CD, XR/CRF, QA en CZ100 toe. Replica’s van deze modellen worden nergens toegelaten. Leden informeren best bij hun regionale club welke nauw verwante fourstrokes daar toegelaten worden.


Ieder club die zich heeft aangesloten bij CDC heeft het recht om een eigen nationale meeting te organiseren als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Onder een nationale meeting wordt verstaan: een meeting georganiseerd door een bij CDC aangesloten club waar alle andere bij CDC aangesloten clubs aanwezig trachten te zijn. Elke club moet dus een rit naar die nationale meeting organiseren, zodat al zijn leden de kans krijgen mee te rijden naar die nationale meetings. De leden moeten natuurlijk ook op de hoogte gebracht worden van deze nationale meetings.


Op nationale meetings beslist de inrichtende club welke modellen toegelaten zijn, binnen de bepalingen van het CDC reglement. Elke club dient zich dus te houden aan de regels van de organiserende club. Clubs die niet aangesloten zijn bij CDC kunnen mits aanvraag aan de organiserende club(s) toegelaten worden op nationale meetings.


Aangesloten Clubs


ADA: Antwerp Dax Association

DtB: Dax Team Brugge

DTL: Dax Team Leuven

FSK: Four Stroke Kortrijk

WDA: Wase Dax Association

WDT: Westhoek Dax Team

FTA: Fourstroke Team Aalst

4SCT: 4-Stroke Club Turnhout